§ 1. Nazwa, siedziba, rok obrachunkowy
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Zrzeszenie Polskojęzycznych Prawników" i ma siedzibę w Hamm.
 2. Stowarzyszenie zostanie wpisane do rejestru stowarzyszeń i zaopatrzone w dodatek "zarejestrowane stowarzyszenie".
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 2. Cel stowarzyszenia
 1. Stowarzyszenie ma za cel wspieranie zbliżenia niemiecko-polskiego i europejskiego, szczególnie w zakresie prawniczym. Nastąpi to szczególnie poprzez:
  • wspieranie interesów społecznych i kulturalnych obywateli polskich i obywateli polskojęzycznych w Republice Federalnej Niemiec,
  • aktywne uczestnictwo w realizacji Traktatów Niemiecko-Polskich, szczególnie Niemiecko-Polskiego Traktatu o Stosunkach Dobrosąsiedzkich i Współpracy z dnia 17.06.1991r.,
  • wspieranie wspólpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami, szczególnie w zakresie prawniczym,
  • oraz przedsięwzięcia wspierające w zakresie rozwoju i transferu technologii.
 2. Wspieranie nastąpi poprzez różne imprezy, szczególnie seminaria, odczyty, wydawanie lub pośrednictwo w różnych publikacjach, prasie fachowej, oraz doradztwo fachowe, wymianę informacji i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach, które mogą służyć realizacji celów stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie stara się o wymianę informacji i kooperację z innymi polskimi i niemieckimi organizacjami i instytucjami oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi obu krajów.

§ 3. Stowarzyszenie wyższej użyteczności
 1. Stowarzyszenie działa bezinteresownie i nie realizuje w pierwszym rzędzie własnych celów gospodarczych, lecz wyłącznie i bezpośrednio cele wyższej użyteczności w rozumieniu rodziału "cele uprzywilejowane podatkowo" [niemieckiej] Ordynacji podatkowej.
 2. Środki stowarzyszenia mogą być wykorzystane tylko dla celów statutowych.
 3. Członkowie nie otrzymują wypłat ze środków stowarzyszenia. Nikt nie może poprzez wydatki, które są sprzeczne z celem stowarzyszenia lub poprzez niewspółmiernie wysokie wynagrodzenie zostać faworyzowany.

§ 4. Członkowstwo, początek i koniec
 1. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która włada językiem polskim i ukończyła studia prawnicze w Polsce, w Niemczech lub w innym kraju.
 2. Członkostwo nabywa się na pisemny wyniosek złożony do zarządu, rozstrzyga o nim zarząd.
 3. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i wspierających.
  1. Zarząd może w wyjątkowych wypadkach przyjąć osoby fizyczne lub prawne, które nie spełniają przesłanek § 4 pkt. 1 zdanie 1.
  2. Zarząd może powoływać członków honorowych stowarzyszenia.
  3. Członkiem wspierającym mogą zostać wymienione wyżej osoby, jeżeli chcą one wspierać stowarzyszenie. Członek wspierający nie musi spełniać wszystkich wymogów § 4 pkt. 1.
 4. Członkowstwo kończy się:
  1. poprzez śmierć i wypowiedzenie,
  2. przez rozwiązanie lub wykreślenie (osoby prawne),
  3. poprzez wystąpienie,
  4. przez wykluczenie.
  Oświadczenie o wystąpieniu jest dopuszczalne w każdym czasie i jest składane pisemnie wobec zarządu.
 5. Wykluczenie może zostać uchwalone przez zarząd w razie rażacego lub wielokrotnego naruszenia statutu lub innego zachowania szkodzącego stowarzyszeniu, szczególnie przy naruszeniu interesów stowarzyszenia.
 6. Członek może zostać wykluczony uchwałą zarządu, jeżeli pomimo upomnienia jest w załoce z zapłatą dwóch składek rocznych.
 7. Przed decyzją zarządu członek otrzymuje możliwość za wyznaczeniem terminu co najmniej dwóch tygodni oświadczenia się co do postawionych mu zarzutów. Decyzja o wykluczeniu jest doręczana członkowi na piśmie za podaniem jej motywów.
 8. Przeciwko tej decyzji służy apelacja do walnego zgromadzenia członków. Apelacja musi zostać złożona do zarządu w terminie jednego miesiąca od doręczenia postanowienia o wykluczeniu . Na walnym zgromadzeniu członkowi daje się okazję do osobistego wytłumaczenia.
 9. Jeżeli postanowienie o wykluczeniu nie zostanie w terminie zaskarżone przez członka, nie może on także podnieść przed sądem, że wykluczenie nie nastąpiło zgodnie z prawem.
 10. Z zakończeniem członkostwa wygasają wszelkie roszczenia, niezależnie od roszczenia stowarzyszenia do zaległych roszczeń o składkę. Zwrot składek, aportów rzeczowych i darowizn jest wykluczony.

§ 5. Organy stowarzyszenia
 1. Organami stowarzyszenia są:
  1. zarząd,
  2. walne zgromadzenie członków.

§ 6. Zarząd
 1. Zarząd składa się z:
  1. 1 przewodniczącego,
  2. 2 przewodniczącego,
  3. 3 przewodniczącego,
  4. dalszych dwóch członków zarządu, jeżeli ustanowienie dalszych członków zarządu zostanie uchwalone przez walne zgromadzenie członków,
  5. skarbnika, jeżeli walne zgromadzenie członków uchwali jego wybór.
 2. Stowarzyszenie reprezentowane jest sądownie i pozasądownie wspólnie przez dwóch członków zarządu.
 3. Zarząd prowadzi bieżące sprawy stowarzyszenia. Ciąży na nim zarząd majątkiem stowarzyszenia i wykonanie uchwał stowarzyszenia.
 4. Skarbnik zarządza finansami na zlecenie zarządu.
 5. Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie członków na okres dwóch lat. Urzęduje on jednak do wyboru nowego zarządu.
 6. Zarząd podejmuje swoje uchwały na posiedzeniach zarządu, które zwoływane są przez pierwszego przewodniczącego i w razie jego niemożności przez drugiego albo trzeciego przewodniczącego. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał, jeżeli obecni są co najmniej trzej członkowie zarządu. W razie niezdolności do podejmowania uchwał pierwszy, drugi albo trzeci przewodniczący musi w terminie jednego tygodnia zwołać ponowne posiedzenie zarządu z tym samym porządkiem dziennym. Jest ono władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków zarządu. W zaproszeniu na drugie posiedzenie wskazuje się tą szczególność zdolnośc do podejmowania uchwał. Zarząd przyjmuje uchwały prostą większością głosów. Przy równowadze głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 7. Formalne zmiany statutu, których wymagają władze sądowe lub finansowe mogą być dokonywane przez zarząd.

§ 7. Walne zgromadzenie członków
 1. Zarząd zwołuje zwyczajne zgromadzenie członków raz w roku.
 2. Członków zaprasza się na piśmie za powiadomieniem o porządku dziennym i za dotrzymaniem terminu co najmniej dwóch tygodni. W razie wątpliwości zarząd musi udowodnić wysłanie zaproszeń.
 3. Uprawnieni do głosu są wszyscy zwyczajni członkowie, którzy wypełniają obowiązki członkowskie. Uprawnieni do składania wniosków są wszyscy członkowie wspierający, którzy wypełniają obowiązki członkowskie.
 4. Zarząd może także w każdym czasie zwołać nadzwyczajne zgromaczenie członków. Jest on do tego zobowiązany, jeżeli jedna dziesiąta (1/10) członków zażąda tego na piśmie za podaniem celu i przyczyn. W takim wypadku członkowie wzywani są za podaniem porządku dziennego i terminu jednego tygodnia.
 5. Zgromadzenie walne jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest co najmniej jedna trzecia (1/3) wszystkich członków, albo są oni skutecznie reprezentowani. Jeżeli nie zachodzi zdolnośc do skutecznego podejmowania uchwał, zarząd musi zwołać drugie walne zgromadzenie z tym samym porządkiem dziennym w ciągu trzech tygodni. Jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę przybyłych członków. W zaproszeniu na drugie zgromadzenie zamieszcza się wskazówkę o zdolności do podejmowania uchwał.

§ 8. Zadania walnego zgromadzenia członków
 1. Zwyczajne walne zgromadzenie członków jest właściwe szczególnie w następujących sprawach:
  1. Ustalenie podstaw pracy i ustanowienie budżetu.
  2. Wybór i odwołanie zarządu i skarbnika.
  3. Wybór dwóch rewizorów. Rewizorzy mają prawo do każdoczesnego sprawdzenia kasy stowarzyszenia i księgowości. Są oni zobowiązani do złożenia sprawozdania walnemu zgromadzeniu członków ze sprawdzenia prowadzenia kasy i księgowości stowarzyszenia.
  4. Przyjęcie sprawozdania rocznego kasowego zarządu, sprawozdania rewizorów i udzielenie pokwitowania.
  5. Mianowanie honorowego przewodniczącego stowarzyszenia.
  6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i jej wymagalności.
  7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu stowarzyszenia.

§ 9. Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie członków
 1. Walnemu zgromadzeniu przewodniczy pierwszy przewodniczący, w razie przeszkody drugi albo trzeci przewodniczący, w razie przeszkody zastępca wyznaczony przez pierwszego przewodniczącego.
 2. Walne zgromadzenie członków podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. Reprezentacja przy głosowaniu jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy jeden pełnomocnik reprezentuje tylko jednego członka.
 3. Głosowanie jest jawne.
 4. Głosowanie nad wyborem zarządu i rewizorów jest jednak tajne, jeżeli zażąda tego jeden z członków.
 5. Do wyboru zarządu i rewizorów wymagana jest zwykła większość oddanych głosów. Wybranym w drugiej turze wyborów jest ten, kto otrzyma najwięcej oddanych głosów. Jeżeli w drugiej turze wyniknie równowaga głosów, rozstrzyga los.
 6. Jeżeli o urząd wymieniony w § 6 ubiegają się więcej niż dwie osoby i żadna z nich nie otrzyma zwykłej większości oddanych ważnych głosów, rozstrzyga głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy w pierszej turze otrzymali największą ilość głosów. W drugiej turze jest wybranym ten, kto otrzyma najwięcej oddanych ważnych głosów. Jeżeli w drugiej turze zajdzie równowaga głosów, rozstrzyga los.

§ 10. Dokumentowanie uchwał
 1. Uchwały zarządu i walnego zgromadzenia są protokołowane pisemnie i podpisywane przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
 2. Z każdego walnego zgromadzenia członków sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta.

§ 11. Zmiana statutu
 1. Zmiana statutu może zostać uchwalona tylko przez walne zgromadzenie członków. Postanowienie § 6 pkt. 7 pozostaje niezmienione. W zaproszeniu podaje się podlegający zmianie paragraf statutu w porządku dziennym. Uchwała, którą zmienia się statut, wymaga większości dwóch trzecich (2/3) oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli obecnych jest mniej niż połowa, zwołuje się drugie zgromadzenie, które jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

§ 12. Majątek
 1. Wszystkie składki, wpływy i środki stowarzyszenia używane są tylko dla celów stowarzyszenia.

§ 13. Rozwiązanie stowarzyszenia
 1. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje uchwałą walnego zgromadzenia członków, przy czym trzy czwarte (3/4) oddanych głosów musi wypowiedzieć się za rozwiązaniem.
 2. Dla zakończenia spraw walne zgromadzenie członków wyznaczy trzech likwidatorów.
 3. Przy rozwiązaniu stowarzyszenia, jego wygaśnięciu albo zaniknięciu jego dotychczasowego celu majątek stowarzyszenia przypada Kongresowi Polskiemu w Niemczech, Ostwall 97, 47798 Krefeld.